Akreditovaný KURZ OPATROVANIA

Akreditácia MPSVR SR: Kurz opatrovania – prezenčná forma výuky10960/2021
Akreditácia MPSVR SR: Kurz opatrovania – kombinovaná forma výuky 10959/2021

Absolvovaním vzdelávacieho kurzu získate

 

 • základné zásady pri opatrovaní
 • sociálno-právnu, psychologickú a etickú problematiku v opatrovateľskej službe
 • po absolvovaní kurzu budete vedieť zabezpečiť opatrovateľskú starostlivosť pre špecifikované cieľové skupiny
 • v mimoriadnych situáciách bude vedieť poskytnúť prvú pomoc a privolať lekára

Cieľová skupina

 • záujemcovia bez predchádzajúcich teoretických a praktických vedomostí
 • záujemcovia, ktorí absolvovali kurz opatrovateľstva v menšom rozsahu ako požaduje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a potrebujú splniť požiadavku kvalifikačné predpoklady pre vykonávanie tejto služby
 • fyzické osoby, ktoré už pracujú ako opatrovatelia, ale nespĺňajú kvalifikačné požiadavky v súlade so zákonom o sociálnych službách
 • záujemcovia, ktorí sa uchádzajú o prácu Opatrovateľa v rámci celej EÚ

Cieľ vzdelávacieho projektu

 • získanie odbornej spôsobilosti k výkonu opatrovateľskej služby poskytovanej pre osoby odkázané  na pomoc pri základných životných potrebách, poskytovanej v byte občana, prípadne v zariadeniach sociálnych služieb, v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Rozsah

Rozsah  vzdelávacej aktivity:  220 hod.      

 • teória praktická časť: 148 hod.                                   
 • odborná prax: 72 hod.

Akreditované kurzy

Akreditácia udelená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Platnosť osvedčenia celá Európska Únia 

Akreditovaný kurz LEKTOR

 • prezenčná a kombinovaná forma 
 • rozsah 100 hodín 

Akreditovaný kurz MURÁR

 • rozsah 500 hodín 

Akreditovaný kurz
ZÁHRADNÍCKA ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE

 • rozsah 210 hodín 

Akreditovaný kurz INŠTALATÉR

 • Modulový kurz rozsah 500 hodín 
 • 1.modul: Technológia, materiály, projektová dokumentácia a BOZP- 88 hodín
 • 2. modul : Montáž plynovodu-154 hodín 
 • 3.modul: Montáž ústredného vykurovania- 104 hodín
 • 4.modul: Montáž vodovodu a kanalizácie- 154 hodín

 

 • Tieto moduly sa dajú vzdelávať každý osobitne

 

Kurzy zamerané na SOFT SKILLS

Neakreditované kurzy zameraná na rozvoj soft skills 

 • Efektívna komunikácia 
 • Osobný imidž a korektné správanie
 • Telefonická a emailová komunikácia 
 • Psychosociálny výcvik 
 • Sociálne kompetencie manažéra
 • Extra verbálna komunikácia- jej zvládnutie v nepredvídateľných situáciách
 • Stres -chyby v komunikácii a ich zvládnutie

Kurzy zamerané na rozvoj MANAŽÉRSKYCH ZRUČNOSTÍ

Neakreditované kurzy zameraná na rozvoj soft skills manažérskych zručností 

 • Biznis etiketa a úspešný manažér
 • Behaviorálne rozhovory
 • Hodnotiace rozhovory
 • ABC manažéra
 • Manažérske zručnosti všetkých stupňov
 • Vyjednávacie zručnosti – takmer ako mediátor , presvedčovacie metódy, pocit víťaza
 • Tréning sústredenia -ŽIADANÉ
 • Ako odbúrať multitasking- ŽIADANÉ
 • Slovenčina ako cudzí jazyk pre život na Slovensku – vhodné pre cudzincov

Mgr. Elena Mašlonková, MBA

 • Lektorská činnosť 23 rokov, vedenie kurzov –  lektor,  vedenie  psychosociálnych výcvikov, riadenie videotréningu + spätná väzba, komunikačných tréningov, tréningov  pre rozvoj sociálnych kompetencií indoor –  outdoor,  predajné a motivačné zručnosti, kariérne poradenstvo, vedenie prednášok s témou diskriminácia, xenofóbia, porušovanie ľudských práv.
 • Vzdelávacia a poradenská činnosť manažmentu, komerčná sféra.
 • Poradenstvo v oblasti sociálnej, výchovnej, v oblasti adaptačnej –  začlenenie  sa do majority.    
 • Aktívne spolupracujem so štátnymi organizáciaciami a neziskovými organizáciami.       

….už to bude 24 rokov, odkedy mi bola ponúknutá prvá možnosť presadenia sa v oblasti vzdelávania ako lektorka.

Ponuka participovať na projekte, zameraného na vzdelávanie nezamestnaných, bola pre mňa, „zelenáča“ v danej oblasti, obrovskou výzvou. Vízia osobného a profesijného rastu je však tým najsilnejším hnacím motorom k úspechu a preto som sa rozhodla ponuku prijať.

S odstupom času, po rokoch tvrdej práce a sebazdokonaľovania, môžem skonštatovať, že ponuka, sprevádzaná obavami z neznámeho, ma naviedla na smer, ktorý ma napĺňa tak ako v osobnej aj profesionálnej sfére.

Realizované kurzy vzdelávania

Realizácia vzdelávania 

 • Cosmopolitan Institute of Education, s.r.o. Liberec – lektor manažérskych  programov BBA, MBA 
 • VOKA – podnikateľský zámer
 • ALKP – Karierne vzdelávanie – školy, individuálne, skupinové poradenstvo
 • NUCZV – Manažérske zručnosti, lektorské zručnosti

Predseda a člen skúšobnej komisie na overovanie a hodnotenie odbornej spôsobilosti fyzických osôb podľa kvalifikačného a hodnotiaceho štandardu čiastočnej alebo úplnej kvalifikácie

 • Inštitút vzdelávania Banská Bystrica –  základy podnikania
 • Stredná potravinárska škola Banská Bystrica – kariérne poradenstvo
 • VOKA Banská Bystrica – príprava podnikateľského zámeru
 • UPSVaR – Sociálne komunikačné zručnosti a trh práce – príprava na podnikanie
 • Bukóza a.s. Vranou nad Topľou – komunikačné zručnosti
 • Západoslovenská vodárenská a.s. Nitra – komunikačné zručnosti  
 • SPP Bratislava – interpersonálna komunikácia
 • Slovenská Pošta B. Bystrica – koučing
 • NEWPORT GROUP, a.s. Bratislava – sociálno reflexívne kompetencie
 • C&R Services s.r.o. Bratislava – efektívna komunkácia, koučing
 • Tayllor&Cox, Slovensko, a.s. Bratislava – interpersonálna komunikácia
 • NEWPORT GROUP, a.s. – sociálna komunikácia – komunikácia pre opatovateľov, kurz Lektor
 • Asociácia lektorov a kariernych poradcov – kurz Lektor
 • Mináriková Katarína – kurz Lektor
 •  Železničná spoločnosť Slovensko a.s. Bratislava – komunikácia a kurz Lektor pre vedúcich zamestnancov
 • Slovenská pošta a.s. – koučing, manažérske vzelávanie
 • Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. – manažér riadiacich procesov s strojárenskom podniku
 • Proeduca, s.r.o. Žilina – Logistika v stojárenstve, Riadiace procesy v strojárenstve
 • Centrum účelových zariadení – manažérske zručnosti
 • Okresné úrady – rozvoj manažérskych zručností
 • Billa, a.s. Bratislava – Efektívna komunikácia, Zvládanie stresu a záťažových situácií
 • Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny Bratislava – Manažérske zručnosti, Výberové pohovory – Behaviorálne rozhovory, Hodnotiace rozhovory

Poradenská činnosť

Prebiehajúce projekty 

 • Ministrerstvo vnútra SR – supervízia 
 • Bankobystrický samosprávny kraj – supervízia
 • Newport Group, a.s. – garant projektu vzdelávania, metodička
 • Collegium Humanum Warsaw managment university – externá vysokoškolská učiteľka – manažment
 •  Slovak Business Agency – konzultant – senior 
 • Úrad predsedu vlády Slovenskej Republiky pre investíciu a informatizáciu – manažér vzdelávania 
 • Národný ústav celoživotného vzdelávania – tvorca metodiky vzdelávania 

2018 

 •  Ústredie práce  sociálnych vecí  a rodiny -Manažérske zručnosti
 • Artcomm – zvládanie stresu a komunikačné zručnosti
 • Centrum účelových zariadení , Piešťany
 • Newport Group a.s. – garant, lektor PNP

2016 – 2017

 • Rodinné mediácie

2016

 • Ako urobiť podnikateľský zámer a začať kariéru
 •  kurz „MURÁR“, INŠTALATÉR“

2014 – 2015

 • UPSVaR – Finančná gramotnosť – ako uspieť na trhu práce

2013

 • Poradenstvo pre školy –  pedagogických zamestnancov

2012

 • Gestus Bratislava – Možnosti čerpania finančných prostriedkov zdravotníckych zariadení z mimorozpočtových zdrojov

2011

 • TM Consulting, s.r.o. – Presadenie sa na trhu práce:  Právne minimum | Individuálna konzultácia a tvorba osobného akčného plánu
 • ECON vs. s.r.o. – Ožďany:  Základy podnikania |Ako vypracovať podnikateľský zámer | Orientácia na trhu práce

2010

 • TM Consulting, s.r.o. – ABC podnikateľa:  Legislatíva a právo v podnikaní | Dane | Ekonomické minimum podnikateľa | Manažment založenia firmy
 • ECON vs, s.r.o. , Ožďany:  Základy podnikania | Výhody práce a minimum zamestnanca | Presadenie sa na trhu práce

Referencie

Kontakt